• Menu
  • Menu

Wat is Passend Onderwijs?

Sinds 2014 is passend onderwijs de naam voor de manier waarop er extra ondersteuning wordt geregeld voor kinderen op het voortgezet onderwijs. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat het beste bij hen past, en perfect aansluit op hun behoeftes zonder dat ze naar het speciaal onderwijs hoeven of onnodig thuis hoeven te zitten. 

Hoe is passend onderwijs ontstaan? 

Tot augustus 2014 bestonden er talloze verschillende landelijke regels die ervoor zorgde dat er bepaalt kon worden of een kind naar het speciaal onderwijs moest of een indicatie kreeg voor een ‘rugzakje’. Door de invoering van passend onderwijs is dat nu niet meer nodig. Er kan nu gekeken worden naar de voorzieningen die er zijn en welke vorm van extra ondersteuning er nodig is.

Het passend onderwijs is ontstaan met als doel dat kinderen gewoon naar een middelbare school toe kunnen bij hen in de buurt, maar dat zij wel de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dit werkt echter alleen wanneer de verschillende scholen binnen een regio met elkaar samen gaan werken, daarom is er ook een samenwerkingsverband passend onderwijs. Alle scholen van een regio zijn hier onderdeel van; zij stellen een ondersteuningsplan samen waarin exact is te lezen hoe en op welke manier zij dit soort onderwijs kunnen bieden. 

Waarom is passend onderwijs ingevoerd?

Zoals gezegd vervangt het passend onderwijs dus het oude systeem. Eén van de problemen is dat steeds meer leerlingen een indicatie krijgen voor het rugzakje. Dit zijn vooral kinderen met erge gedragsproblemen. Hierdoor wordt het systeem van het rugzakje steeds duurder; daarbij zitten er ook veel kinderen thuis bij het oude systeem. dit omdat ze zijn verwijderd van school vanwege de problemen die ze hebben, of simpelweg omdat er geen goede begeleiding voor ze is. Passend onderwijs wil deze problemen oplossen.

Is passend onderwijs mislukt? 

Uit een enquête van de onderwijsvakbond blijkt dat veel leraren met problemen zitten sinds de invoering van het passend onderwijs. Zes jaar geleden is het passend onderwijs ingevoerd om zorgleerlingen in het reguliere onderwijs te houden, echter blijkt dit niet altijd te werken. Het geld dat beschikbaar was gesteld voor het passend onderwijs komt niet op de juiste plek terecht, ouders hebben niks in te brengen, leraren hebben problemen en er zijn nog steeds te veel kinderen die onnodig thuis blijven zitten.

Zowel ouders, leraren als hulpverleners hebben al meerdere malen gevraagd om oplossingen zoals kleinere klassen, minder regels en meer ondersteuning in de klas. We zouden dus kunnen stellen dat het passend onderwijs in ieder geval gedeeltelijk is mislukt, omdat er nog steeds veel problemen zijn.  

Wat is het steunpunt passend onderwijs?

Het steunpunt passend onderwijs is er voor het primair en het voortgezet onderwijs en geeft ondersteuning binnen het passend onderwijs. De verschillende samenwerkingsverbanden in Nederland hebben ervoor gezorgd dat passend onderwijs inhoud en vorm heeft gekregen. Hierbij zijn ondersteuningsplannen geschreven, projecten opgezet, en zijn er verschillende ondersteuningen uitgevoerd. Allemaal met het doel dat ieder kind passend onderwijs volgt. Dit zorgt ervoor dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen omdat het onderwijs aansluit bij zijn talenten en behoeften. Wanneer je hiervan op de hoogte wilt blijven kun je de evaluatie van het passend onderwijs lezen, samen met de verschillende onderzoeken van bijvoorbeeld de inspectie van het onderwijs.